Závěry valné hromady 30.5.2019

Dne 30. května 2019 se na Pedagogické fakultě UK sešla Valná hromada UHS, která schválila Výroční zprávu výboru a Zprávu o hospodaření za minulé období. Slavnostním bodem programu bylo předání Ceny UHS za celoživotní přínos oboru prof. Lubomíru Konečnému a Ceny Josefa Krásy Věře Vostřelové.

Valná hromada uložila výboru pokračovat v jednáních s Ministerstvem kultury a v jejich rámci zejména prosazovat zájmy oboru a zastoupení odborné veřejnosti v grémiích rozhodujících o koncepčním směřování paměťových institucí a o jejich personálním obsazení. Rovněž pověřila výbor vypracováním odmítavého stanoviska k návrhu rekodifikace stávajícího stavebního práva. Odpolední odborný program vyplnila živá diskuse o současné situaci v Národní galerii v Praze a v Muzeu umění Olomouc, o společenské roli oboru a námětech pro jednání s politickou reprezentací.

Aktuality