Sjezd českých historiků umění

Každé tři roky UHS organizuje Sjezd českých historiků umění, odbornou konferenci zaměřenou vždy na nějaké konkrétní téma, sledované z různých úhlů v několika dílčích sekcích. Výstupem ze sjezdu je sborník příspěvků, které zde zazněly. Další tradiční součástí sjezdu je přednáška nějaké významné, většinou zahraniční autority oboru. Sjezdy bývají doprovázeny dalším programem, jako jsou exkurze, drobné výstavy či společenský večer. Jejich obsahovou náplň vždy garantuje sjezdový výbor, tvořený významnými osobnostmi oboru a vedoucími sekcí.

6. sjezd historiků umění


Na valné hromadě UHS v červnu 2017 bylo schváleno téma dalšího sjezdu, který proběhne v září 2018:

Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“

Dějiny umění jsou primárně dějinami artefaktů. Jestliže od Vasariho až po modernu byl při jejich výkladu důraz kladen na jejich autora a jeho výjimečnost, což bylo spojeno s pojmy jako talent, genialita či inspirace, postmoderna přinesla slovy Rolanda Barthese „smrt tvůrce“, který je podle něj modernistickým mýtem. Dnes jsou naopak upřednostňovány výklady, které dílo vnímají jako sociální konstrukt. Z čistě metodologického pohledu se můžeme ptát, zda se tento posun nějak viditelně promítl do současného psaní o umění, třeba v ustáleném formátu „monografie umělce“, který jde napříč dějinami umění. Ale vedle tohoto metodologického rozměru, který by mohl být předmětem jedné sekce, téma nabízí řadu dílčích podtémat právě ve vztahu k umělcům, kteří jsou také legitimním předmětem bádání našeho oboru, a to z různých dějinných období  – např. sociální aspekty existence umělce, dějiny sdružování (skupiny, spolky, cechy) atd.

 

Do 15. 1. 2018 je stále otevřeno navrhování zaměření sekcí. Návrh by měl obsahovat název sekce, jméno vedoucího, případně vedoucích sekce a výstižnou anotaci. Své návrhy prosím posílejte e-mailem na adresu vybor@dejinyumeni.cz, nebo poštou na adresu: Uměleckohistorická společnost, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1.

 

Aktuality