Baderovo stipendium 2018/2019

Komise pro výběr projektů Baderova stipendia vybrala z předložených návrhů pro podporu v následujícím roce tyto výzkumné projekty:

 

Lenka Kerdová (FF UK Praha), Meziválečná architektura německy mluvících architektů v Praze

Adéla Minaříková (FF UK Praha), Caspar Lehmann a počátky řezaného skla ve střední Evropě

Lenka Vrlíková (FF MU v Brně), Mezi Římem a Alexandrií. Reflexe evropského umění v etiopském malířství za vlády Šalamounské dynastie (1270–1468)

Všechny projekty budou podpořeny finanční částkou ve výši 11.000 USD. Všem oceněným gratulujeme.

Co je Baderovo stipendium


Stipendium bylo založeno v roce 1990 významným kanadským chemikem, podnikatelem, sběratelem umění a filantropem Dr. Alfredem Baderem, narozeným v roce 1924 ve Vídni a žijícím v Milwaukee (Wisconsin, U. S. A.). Otec Dr. Alfreda Badera přitom pocházel z české židovské rodiny. Podpora, která se původně týkala výzkumu malířství 17. století, je určena studentům a studentkám dějin umění v České republice.

Nově zřízená nadace Bader Philanthropies, Inc. (http://bader.org/) pokračuje ve filantropické práci Dr. Alfreda Badera a usiluje o zlepšení kvality života v jeho různých oblastech. V roce 2015 se nadace v návaznosti na předchozí spolupráci s Českou republikou, laskavě rozhodla udělit Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. (ÚDU AV ČR) grant z Fondu Isabel Baderové a Alfreda Badera (Isabel & Alfred Bader Fund), a to na základě projektu připraveného ÚDU AV ČR ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností (UHS). Nadací poskytnuté prostředky umožňují formou prestižního stipendia podpořit mladé perspektivní badatele a badatelky studující na úrovni doktorského studia v České republice a jejich projekty, zaměřené na samostatný základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století (včetně).

Z poskytnutých prostředků budou každoročně podpořeny tři vybrané excelentní badatelské projekty, každý částkou ve výši 11.000 USD. Stipendium Dr. Alfreda Badera je udělováno jedenkrát ročně a je primárně určeno na hrazení nákladů na dlouhodobé studijní pobyty a vědecké stáže řešitele v zahraničí.

Podrobné informace najdete zde.

Aktuality